NUMEROLOĢISKAIS 2019. GADA KODS – 3!

Pilna gadsimta un simtgades izmantošana ir primārais aprēķins un pats svarīgākais gada cikla Skaitļa noteikšanā.2019.gada summā iegūtais valdošais gada pamata cipars ir “3” un nosaka uz visiem attiecināmos nosacījumus, uzvedību un iespējas. Gada Skaitlis ir vienmēr svarīgs, jo padomā pats, cik bieži šo skaitli gada laikā uzrakstīsi vai pieminēsi, vai redzēsi, tik reizes tas rezonēs un ienesīs pārmaiņas arī Tavā dzīvē. Bez tam Skaitlī iekodētā informācija darbojas kā kolektīvā uztveres atmiņa. Ar to ir jārēķinās! Līdztekus Personālajam gada Skaitlim tas parāda galvenos gada nosacījumus un ierobežojumus. Kas sapratīs kopsakarību, būs gada vinnētājs, jo pratīs izmantot paredzēto laiku tam paredzētā veidā.  

Protams, svarīgi ir arī 2., 0., 1., 9., tomēr kopsumma 3 ir slēptais KODS, kuru jāizprot vislabāk. 

Latviešiem 3nieks sim­bo­li­zē tur­pi­nā­tī­bu, bet pā­ra — pa­beig­tī­bu. Tā­dēļ lat­vie­ši kā vie­na no re­ta­jām Ei­ro­pas tau­tām sa­gla­bā­ju­si tra­dī­ci­ju dzī­viem dā­vi­nāt pu­ķes ne­pā­ra skai­tā, bet uz ka­piem iet ar zie­diem pā­ra skai­tā.

Skaitlis 3 ir ideālskaitlis un simbolizē pilnību, vienotu veselumu, arī laimīgu izdošanos, telpu un daudz ko citu. Trīs ir latvju folklorā visbiežāk lietotais sakrālais skaitlis. Skaitlis 3 apzīmē dinamisko pabeigtību (sākums 1, vidus 2, beigas 3), pasaules trīsdaļījumu (debesis-zeme-ūdens), laika trīs cikli (bija-ir-būs), trīs izsaka telpu (treji vārti, trejas durvis). Vienam tēvam trīs dēli... Krustcelēs trīs izvēles virzieni. Iniciācijā uzsvars tiek likts uz trešo. Trīs Laimas. Ar trim lietām, trim darbībām, trim reizēm veic aizsardzību. Jostu jož trim kārtām.
“Trīs putniņi skaisti dzied, upes līča maliņā: Zīle dzied, stērste velk, lakstīgala vidzināja.”

“Ai Dievi, ai Dievi, man trīs daiļi bāleliņi. Tie negāja svētu rītu, bez tērauda zobentiņa.”

Ja Skaitlis ” 1” simbolizē vienu veselumu vai vienu pilnu ciklu un cipars „ 2” ir šī viena veseluma vai cikla maksimuma un minimuma līdzsvara stāvoklis (2018.gada tēma), tad cipars „ 3” uztur harmonisku enerģijas pārveidošanos no viena veida citā paaugstinot vai pazeminot svārstību frekvenci. Proti, 2019.gads turpinās 2018.gada eiforiskās tendences, nemanot, ka lēnām iebridīs 2020/4 sūrajā realitātē. 

Lai cilvēks varētu pilnvērtīgi dzīvot viņam nepieciešams, lai domas saskan ar vārdiem un darbiem. Ja cilvēks panāk šo saskaņu, tad rodas harmonija. Šī enerģijas pāreja no viena veida nākamajā veido riņķveida kustību līdz atgriežas sākuma stāvoklī. Tāpēc Skaitlis 3 pēc cēloņu un seku likuma veido cilvēka karmu (uzskaita cilvēku labos un sliktos darbus un domas, pārveidojot veiksmīgās un sarežģītās dzīves situācijās). Šodiena ir vakardienas sekas un rītdienas cēlonis.Domas pārtop darbībā un no darbības rodas domas, bet pa vidu tam visam ir sajūtas. Ikvienu kāpinājumu veido trīs soļi: mazs, mazāks, vismazākais — liels, lielāks, vislielākais utt. Trīsstūris kopš senajiem laikiem tika uzskatīts par maģisku figūru.

Trijnieks ir harmonisku panākumu skaitlis un rada spēcīgus radošus impulsus. Tas ir laimes un panākumu skaitlis. Pitagorieši to uzskatīja par perfekto skaitli, jo tam — ja to sadala atsevišķos punktos – ir sākums, vidus un beigas. Mēdz teikt:'' Drīksti minēt trīs reizes'' — un trijnieks ir skaitlis, kas ietver visu: pagātni, tagadni un nākotni.

Pirmkārt, iedarbini savu fantāziju un novērošanas spējas. Visur, kur tiek izmantots trīs, treijādi, trīs veidi, trīsstūris, 3 kā tāds nes veiksmi. No primitīvā līdz pat sakrālajam. No trīs svecēm uz galda līdz Svētās Trīsvienības piesaukšanai. Gada krāsas: dzeltens, violets, lillā, purpurs, zils, rozā.

Otrkārt, jāsaprot gada plusi, ar ko saistās 3nieka pozitīvās uztveres(arhetipiskās zemapziņas uztveres) vibrācijas, kuras attīstot var iegūt gada bonusus. Ar trīs ap­zī­mē­ja nā­kot­ni, tur­pi­nātību, vi­su la­bo un no­de­rī­go. Trijnieka atslēgas princips – pašizteikšanās visdažādākajās darbības sfērās. Trijniekam piemīt draudzīgums, optimisms, entuziasms, humors, daudzpusīgums, prasme ieinteresēt un aizraut citus, mīlestība uz mākslu.

Treškārt, katram Skaitlim ir arī problemātiskā puse. Ja to saredz un uztver, tad viegli var apiet. Negatīvās īpašības: patmīlība, bezgaumība,izšķērdība, alkas pēc slavas, iedomība, vēlme kritizēt, neieinteresētība, aizmirst par morālām vērtībām, garīgs tukšums un klačas, takta, tolerancestrūkums. Problēmas, kas ir saistītas ar emocionāliem traucējumiem, nervu spriedzi pārmērīga darba dēļ, pazemināts asinsspiediens, migrēnas,dažāda veida ādas problēmas, problēmas ar pēdām, nieru darbības traucējumi, nervu iekaisums, un dzeltenā kaite. 

Ceturtkārt, svarīgi saprast, kas sekmēsiesbizness, reklāma, līgumsaistības, skaistumkopšana, uzplauks izklaides industrija, transporta lietas, ieteicami lielpirkumi. 

Gada afirmācija: "Izstaroju prieku un dalos tajā ar citiem!"

Numeroloģiskā prognoze 2018.


Pilna gadsimta un simtgades izmantošana ir primārais aprēķins un pats svarīgākais gada cikla Skaitļa noteikšanā. Summā iegūtais valdošais gada cipars “11” ir Meistara Skaitlis un nosaka uz visiem attiecināmos nosacījumus, uzvedību un iespējas.

Skaitlis „11” numeroloģijā paredz skološanos, augstāko mērķu un savas Meistarības apliecinājumu.

No vienas puses, atbilstoši “11”, tas dod gadam augstākās iespēju vibrācijas un uzdevumus, kas sekmēs iepriekš neīstenota potenciāla atklāšanu. Skaitļa solījums: izsmel savus snaudošos, iekrātos talanta apcirkņus, kas doti no Augšas un varbūt piemirsti ikdienas notikumu dzirnās un naudas pelnīšanas druvā.

No otras puses Skaitlis “11” reducējams līdz 1+1 jeb “2”, ko astroloģijā simbolizē Mēness, kas atbild par tautu, veselību, emocijām, ģimeni, attieksmi. Kopā ar Veneras gadu, kas sāksies līdz ar pavasari 20.martā pl. 18:15, tas dos lielāku realizāciju daiļajam dzimumam.

Divnieka polaritātes

Tātad gads paredz divus attīstības līmeņus: pamats – nostiprināt “2”, izaugsmei – realizēt “11”.

Skaitlis "2" simbolizē polaritāti, visu lietu duālo dabu. Ja cipars ”1” simbolizē vienu veselumu jeb vienu pilnu ciklu, tad cipars “2” ir šī viena veseluma maksimuma un minimuma stāvoklis jeb pretpoli. Tā kā ikvienam veselumam piemīt īpašība izplesties un sarauties, tad “2” enerģija rūpējas par ritma uzturēšanu. Cilvēks ir dzīvs, kamēr viņš elpo, tas nozīmē, ka cilvēks dzīvo tik ilgi, kamēr viņš spēj mijiedarboties ar apkārtējo vidi – saņemt un dot. No šī principa izriet “2” radītā nepieciešamība būt vajadzīgam. “2” nosaka dzīvības uzturēšanas ritmu un mīlestības, sirsnības, pacietības, sapratnes, rūpes, dzīvesprieka klātbūtni.

Skaitļa pozitīvās īpašības: diplomātija, prasme sadarboties un uzklausīt, pacietība, uzticība, labsirdība, romantisms, spēja pielāgoties, intuīcija.  

Skaitļa negatīvās īpašības: pasivitāte, neizlēmība, vienaldzība, vieglprātīga attieksme, viltība, emocionalitāte, domu nepastāvība, kautrīgums, neapmierinātība, neuzticība, aizdomīgums, tenkošana.

Meistara "11" virsotnes 

Īpaša nozīme numeroloģiskajos aprēķinos ir skaitļiem 11, 22 un 33. Tie pārstāv sevī augstākus enerģētiskos diapazonus nekā atvasinātie skaitļi 2, 4 un 6.

Lai izmantotu Meistara Skaitļa iespējas, cilvēkam vajag attīstīties līdz pietiekami augstam līmenim, vai arī nokļūt īpaši labvēlīgos apstākļos, kas sekmētu apslēptā potenciāla atklāšanu. Pretējā gadījumā Meistara Skaitļa iespējas var arī palikt neatklātas.

Meistara Skaitļa uzdevuma līmenis pārsniedz ikdienas dzīves līmeni. Parasti rodas izvēles: “Zīle rokā vai mednis kokā”. Lielākā daļa cilvēku samierinās ar zīli – precīzāk, viņi pat nenojauš, ka eksistē kaut kas augstāks – “mednis kokā”.

Cilvēkiem, kuru Numeroloģiskajās matricās (noskaidro www.numopro.lv) ir Meistara Skaitļi, būs raksturīgs īpaši paaugstināts sasprindzinājums, sajūta, ka tiek dots kaut kas īpašs, kas atrodas ārpus ikdienas rāmjiem, bet nesaprot, kas tieši un kā to sasniegt. Tā rodas iekšējais diskomforts un neapmierinātība. Savu spēju apzināšanai un harmoniskai pielietošanai jākļūst par 2018. gada galveno uzdevumu. 

Ja “2” atbild par spēju sarunāties un komunicēt, tad “11” par spēju pieņemt jebkuru viedokli un neapvainoties, tādejādi veidojot diplomātiju un komunicēšanas kultūru. Tikai tas, kurš apgūs “2” zemāko vibrāciju, spēs pacelties uz augstāku.

Skaitļa pozitīvās īpašības: spēcīga intuīcija, jūtīgums, atklājumi, entuziasms, garīgums, starpnieka loma.

Skaitļa negatīvās īpašības: nepraktiskums, sevis pazudināšana, nelīdzsvarotība, emocionalitāte, neizlēmība.

Devītnieka izaicinājums

Kā gada skaitlisko palīgu analizē arī “18/9”. Svarīgs ir ikviens cipars šajā aprēķinā.

Latvijai “18” ir svarīgs cipars, jo īpaši šogad, kad 18. novembrī tiks svinēta valsts simtgade. Skaitļu virknējums paredz, ka attiecībās ar valsti lieti noderētu lielāka politiskā aktivitāte un patriotisms (9), kas izpaustos arī kā nodokļu maksāšana (8) vai personiskā biznesa uzsākšana vai kāda cita saimnieciska pašrealizācijas forma (1). Sportam, hobijiem būs lielāka nozīme.

“9” numeroloģijā simbolizē arī atteikšanos, atsvabināšanos un brīvību, tādēļ apdomā no kā atteikties labprātīgi un ļoti lielos apmēros, jo dzīves nākamais solis būs – atņemšana.

Ieteikumi 2018. gadam

“11” ir garīgās dimensijas skaitlis, tādēļ paredzami valstiski, patriotiski, reliģiski, garīgi pacēlumi. Iederas Kenedija teiktais: nejautā, ko valsts dos Tev, bet gan – ko Tu vari dot valstij? Papildinot, ka runa ir par attieksmi, emociju virzienu un līdzdalību sabiedriskos procesos. Nepietiks ar kalpošanu vai eksistenciālu rosību savā “apcirknī”. Jāuzdod sev šāds svarīgs jautājums: “kāda ir mana pievienotā vērtība, devums sabiedrībai?” vai “ko man patīk darīt citu cilvēku labā?”. Atbilde palīdzēs saprast, kādā virzienā doties soli pa solim.

Politikā spēkosies kosmopolītisms un nacionālisms. Veiksmīga sakritība, ka numeroloģiski pamatotā patriotiskā gadā tas sakrīt ar valsts svinību simtgadi. Tas viss kopumā vairāku cilvēku prātus nekā parasti pievērsīs politiskajai un valstiskajai domāšanai. Ko ar šo potenciālu iesāks valsts iestādes? “9” un “11” paredz arī tīri omulīgu slinkošanu vai patērzēšanu kā draugu tusiņā pie alus mēriņa, tā dāmu šampanieša ballītē. Un tā aiziet godība... Lai tā nenotiktu, jāizstrādā patriotisma celšanas “biznesa plāns”, kur un kā valstij investēt.
Politikā iesaistās rakstnieki, mākslinieki, zinātnieki, mediķi un skolotāji. Pie varas var nākt arī militāristi. Mazāk demokrātijas, vairāk autoritārisma.

Globālā mērogā “9” simbolizē karadarbību, bet “11” mieru, tādēļ miers mīsies pamīšus ar vardarbību. Terorisma līmenis ir tikai un vienīgi pieaugošs līdz pat 2020. gadam, kad svītrojot nulles sanāk slēptais Meistara Skaitlis “22” –pārmaiņu vēstnesis globālajai kārtībai. 

Aktuālās sfēras dēļ “11” un “9” mijiedarbības ir autobūve, enerģētika, alternatīvā zinātne, medicīnas modernizēšana, zinātne un sports, zinātne un bizness u.tml. tradicionālā un inovatīvā saplūšana. Iesaku apgūt valodas un tehnoloģijas, programmēšanu, kuras turpmākās divas desmitgades būs top nozares, kurās iespējama vislielākā izaugsme. 

“9” dod iespējas valsts policejiskām, ugunsdzēsības iestādēm, medicīnas un izglītības darbiniekiem. 

Izraušanās notiks arī modernajā psiholoģijā un reliģijas transformācijā. Pasaulē parādīsies jauni spējīgi mākslinieki un rakstnieki.

Biznesā

Lai “18/9” nenonāktu pretrunā ar “11”, jāsaintegrē saimniekošanu ar sabiedriskā labuma radīšanu, palīdzēšanu, ziedošanu. Individuāli uzstādītās augstās latiņas ne visiem būs pārvaramas (8), tādēļ finanšu jautājumos nevajag sapņot par nākotnes cerību vīzijām un nepārkreditēties, bet stingri turēties pie sausa biznesa plāna. Vislabāk dari savu maizes darbu no kā iztikt, maksimāli iztiekot bez lieliem ieguldījumiem, realizē savu sapņu projektu, neriskējot finansiāli. Idejas lai dzīvo līdz rudenim bez finanšu pamatojuma un ieguldījuma. Ideju un starpniecības bizness dos augļus. Sava loma būs arī starptautiskajiem sakariem jeb darbības attīstībai ārpus ierastajiem iedomu rāmjiem un arī valsts robežām. 

Valsts nostāja pret biznesu kļūs kontrolējoši policejiskāka un reizē arī nodokļu politika dīvaina. Īpaši apdraudētas ir stabilās demokrātijas. Latvijā pie nemitīgajām pārmaiņām jau pieraduši...

Jāpiedomā pie moderniem biznesa psiholoģijas virzieniem. Retais Latvijā zina, ka, piemēram, Google dibinātājs ir budists. Arvien vairāk turīgi cilvēki meklē nevis adrenalīnu riska kapitālā, bet garīgās dimensijās, kas ļauj sekmīgākajiem aizsniegt lielo “naudas podu”. Šāda naudas “uzzīmēšana” no “tukša gaisa” ir daudzu modernu pasaules bestselleru padomos. Jāpalasa, lai atrastu savam biznesam jaunu pielietojumu. Izglītībai un personības izaugsmei būs lielāka loma nekā nemitīgai peļņas kalkulēšanai. “11” paredz, ka jākļūst par sava aroda Meistaru  dziļumā nevis plašumā.

Attiecībās

2018. gada prioritāte būs gada saimnieka Suņa uzticībā sekot ģimenes dzīvei.

Daudziem attiecības noslēgsies, jo nevarēs atrast garīgu kopsaucēju vai arī viena garīgums konfliktēs ar otra materiālismu. Tomēr – šķirsies kā draugi. Gudrākajiem attiecības vainagosies ar stabilu ilgtermiņa pamatu ielikšanu. Bērnu tēma gadam īpaši piestāv, jo “11” tīk kuplas saimes. 

Gadam raksturīgas ļoti dziļas un izteiktas jūtas, ko bieži vien nemaz nevarēs manīt. Tajā aktuāla būs uzticība, taisnīgums un atklātība. Tiešus un trāpīgus vārdus gan nāksies dzirdēt retāk, īpaši, ja attiecībās valdīs harmonija un saskaņa. Tiklīdz tajās iemaldīsies negodprātīga rīcība, tā pacietība irs ārā pa vīlēm, un pār lūpām velsies vārdi ar cinisma, kritikas un arī nosodījuma aromātu. Svarīgāks par svarīgu kļūs emocionāls kontakts, sirds siltums un vēlēšanās būt kopā. Satikšanās veidosies tieši uz tādas bāzes – jūtu Tevi, varu Tev uzticēties, tomēr jārēķinās ar to, ka pašu attiecību gaita ne vienmēr būs rāma un paredzama. Apgrūtināta savstarpējā komunikācija un savu jūtu izrādīšana. Bieži mainīgais noskaņojums var būt ikdienas gaisa jaucējs, kas pa pilītei vien brucinās abpusējās laimes pamatus. Partneriem jāmācās būt atklātiem vienam pret otru, jālaužas cauri cietajiem mūriem, kas noslēdz maigu un emocionālu vārdu plūsmu. Savstarpējā komunikācijā dominēs MĒS nevis ES tēma, primāri tiks akcentētas partnera vēlmes un vajadzības un tikai tad katram savas.

Tiem, kuri raduši pie spēcīgu kaislību biruma, šajā gadā būs jāsazemē emocijas un jāpieņem citādais. Jārēķinās ar to, ka tiem, kuri nespēs un nemācīsies savus uguņus paturēt pie sevis, krīze attiecībās būs biežs viesis. Teksti “viss cauri”, “ejam katrs uz savu pusi” var izskanēt reizi pa reizei, tomēr spēcīgas jūtas šo savienību savedīs kopā atkal un atkal. Gads prasīs ievērot vienošanos un turēties pie solījumiem. Veiksmīgas savienības garants būs pacietība un izturība. 

No vienas puses “11” dod gadam augstākās iespēju vibrācijas un uzdevumus, kas sekmēs iepriekš neīstenota potenciāla atklāšanu. No otras puses Skaitlis “11” reducējams līdz 1+1 jeb “2”, ko astroloģijā simbolizē Mēness, kas atbild par tautu, veselību, emocijām, ģimeni, attieksmi. Skaitļa “11” solījums: izmanto savus snaudošos talantus, kas doti no Augšas, bet piemirsti ikdienas notikumu dzirnās vai naudas pelnīšanas druvā. Kopā ar Veneras gadu, kas sāksies līdz ar pavasari 20. martā pl. 18:15, tas dos lielāku realizāciju daiļajam dzimumam. 

Vislabāk dari savu maizes darbu, maksimāli iztiekot bez lieliem ieguldījumiem, un realizē savu sapņu projektu, neriskējot finansiāli.