Skaitļi 1, 2, 3

Dainu skapī skaitli 1 atrodam 3701 dainā, skaitli 2 1818 dainās, skaitli 3 1605 dainās. Pirmais skaitlis 1 dainās ir pirmais arī pēc sastopamības biežuma dainās. Skaitlis 1 nozīmē pasaules pirmsākumu, pasaules veselumu, kaut kā jauna iedīgli, arī vienu iespēju no 2 vai `vairāk` un arī ar nozīmi `kāds`. Vissenākajos dainu tekstos skaitlis 1 vai nu vispār neparādās, vai arī parādās ļoti reti. Dievs bijis viens pats, ko lai es daru viens pats?... Vienam tēvam trīs dēli... Viena Saule...
Ai zaļā bērzu birze, Tavu daiļu augumiņu! Pirmāk zaļa, pēc dzeltena, kā viens vaska ritulīts. LTDz 2760
Ar vēzīti arti gāju, sīku celmu līdumā. Tur uzauga div’ vārpiņas, viena celma galiņā. LD 28211
Pēkonīši pieci brāļi, visi pieci Vāczemē. Lūdziet Dievu arājiņi, lai nāk viens šai zemē. LTDz 33709

Skaitlis 2 dainās bieži nozīmē divu pretstatu pāri, arī iedīgli kādam lielākam skaitam. Pasaule mītiskajā apziņā sastāv no divu pretmetu virknes (Dievs-Velns, Diena-Nakts, labais-kreisais, augša-leja...), kas bieži izteikti bez skaitļa 2 klātbūtnes. Jumis kā divvārpiņa. Divi redz vairāk nekā viens. Div` acis pierē (Divas debesu acis – Saule un Mēness). Divi pupi.
Divi vien, divi vien, kas dzīvoja saules mūžu: Akmins augstu kalniņā, ūdens zemu lejiņā. LTDz 55552
Dziedam divi, dziedam divi, neiet šurpu, neiet turpu, Kad dziedāja liela pulka, kā līgot nolīgoja. LD 258
Saules meita sagšas auda, vidū gaisa stāvēdama: Divi lāses tīra zelta, treša tīra sudrabiņa. LTD 33978

Skaitlis 3 ir ideālskaitlis un simbolizē pilnību, vienotu veselumu, arī laimīgu izdošanos, telpu un daudz ko citu. Trīs ir latvju folklorā visbiežāk lietotais sakrālais skaitlis. Skaitlis 3 apzīmē dinamisko pabeigtību (sākums 1, vidus 2, beigas 3), pasaules trīsdaļījumu (debesis-zeme-ūdens), laika trīs cikli (bija-ir-būs), trīs izsaka telpu (treji vārti, trejas durvis). Vienam tēvam trīs dēli... Krustcelēs trīs izvēles virzieni. Iniciācijā uzsvars tiek likts uz trešo. Trīs Laimas. Ar trim lietām, trim darbībām, trim reizēm veic aizsardzību. Jostu jož trim kārtām.
Trīs putniņi skaisti dzied, upes līča maliņā: Zīle dzied, stērste velk, lakstīgala vidzināja. LTDz 2697
Trīs rītiņi neredzēju, Ausekliņa uzlecot; Ausekliņis Vāczemē, saulei kurpes šūdināja. TDz 55024
Ai Dievi, ai Dievi, man trīs daiļi bāleliņi. Tie negāja svētu rītu, bez tērauda zobentiņa. LTDz 16024

Skaitļi dainu skapī

... skaitļi un lietas ir viens no otra nedalāmi un kopīgi veido kontinuumu bez sākuma un gala („skaitļi valda pār pasauli”)... Kvantitatīvais aspekts nosaka Visuma un tā atsevišķo daļu skaitliskos raksturojumus, sakrālos skaitļus, kas tāpat kosmoloģizē svarīgākās Visuma daļas un būtiskākos dzīves momentus (3, 7, 10, 12, 33), nelabvēlīgos skaitļus kā haosa, nejēdzīgā un ļaunuma tēlus (piem., 13); postulē labvēlīgo un nelabvēlīgo skaitļu pretstatus – pārskaitļi un nepārskaitļi... (Mitoloģijas enciklopēdija 2.sējums, R, 1994, 272., 321. lpp.).
Senajās tradīcijās ar skaitļu palīdzību periodiski tika atjaunota (sakralizēta) pasaule. Skaitļiem ir būtiska nozīme visās astroloģijās, tostarp arī latvju astroloģijā. Dainās skaitļi sastopami cits vairāk, cits retāk un daudzi nemaz (piemēram tie skaitļi, kas beidzas ar -padsmit). Latviešu folklorā skaitļi sastopami lielāko tiesu pirmā desmita robežās.
Izvērtēsim viencipara skaitļu biežumu digitālajā Dainu skapī. Latvju senatnes mantojumā, tāpat kā arī citu tautu folklorās neatrodam skaitli 0. Skaitli 1 atrodam 3701 dainā, skaitli 2 1818 dainās, skaitli 3 1605 dainās, skaitli 5 983 dainās, skaitli 9 769 dainās, skaitli 6 365 dainās, skaitli 4 192 dainās, skaitli 7 16 dainās un skaitli 8 tikai 3 dainās. Redzam, ka atšķirības ir pat simtām reižu, bet secinājumus no statistikas sausajiem skaitļiem pagaidām neizdarīsim un turpmāk īsumā aplūkosim skaitļu nozīmes. Ļoti zīmīgi, ka skaitļi 6, 7 un 8 dainās ir daudz retāk sastopami, nekā 9.